UPPLANDS KÖRFÖRBUND                                    PROTOKOLL

Extra och avslutande förbundsmöte                           2011-12-08

 

 

 

 

 

Tid och plats:          Torsdag 8 december kl 18.00 hos Håkan Kahlström, Kungsängsgatan 23,

                                 Uppsala.

 

 

 

§ 1    Öppnande     

Ordförande Marianne Sparrman hälsade de närvarande välkomna och förklarade förbundsmötet för öppnat.

 

§ 2    Val av mötesfunktionärer

Till mötets ordförande valdes Cecilia Bagge och till mötets sekreterare valdes Inger Wikström.

 

§ 3    Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Cecilia Cederberg och Håkan Kahlström.

 

§ 4    Fastställande av dagordning

En övrig fråga anmäldes av Marianne Sparrman:  Överföring av kvarstående belopp samt avslutande av konto. Ny punkt 12: Tack från Enköpings kammarkör.

Förbundsmötet beslutade därefter fastställa dagordningen.

 

§ 5    Upprop och fastställande av röstlängd

Närvarande ombud:

Cecilia Cederberg, Cikada

Cecilia Bagge, Enköpings kammarkör

Håkan Kahlström, Fyris kammarkör

Marianne Sparrman, Kören Kören

Kerstin Lindgren, Kör Diagonal

Inger Wikström, La Cappella

 

Konstaterades att 6 körer representerades på förbundsmötet med varsin röst, totalt 6 röster.

Förbundsmötet fastställde därefter röstlängden.

 

§ 6    Godkännande av kallelse till extra och avslutande regionförbundsmöte

Första kallelsen skickades ut den 7 oktober, två månader före förbundsmötet. Den andra kallelsen med förbundsmöteshandlingar skickades ut den 23 november. Frågan om upplösning av regionförbundet har i överensstämmelse med förbundets stadgar pålysts vid båda kallelserna.

 

Förbundsmötet konstaterade att kallelse till förbundsmötet skett i vederbörlig ordning och mötet beslutade därefter att godkänna kallelseförfarandet.

 

 

§ 7    Framläggande av verksamhets- och revisionsberättelser

Marianne Sparrman föredrog verksamhetsberättelsen och Håkan Kahlström föredrog  revisionsberättelsen, som därefter lades med godkännande till handlingarna. Bilaga 1 och 2.

 

§ 8    Fastställande av resultat- och balansräkning

Kerstin Lindgren föredrog resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2011. Bilaga 3.

Förbundsmötet beslutade därefter att fastställa bokslutet.

 

§ 9    Ansvarsfrihet för regionförbundsstyrelsen

Förbundsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 10  Övriga frågor

Överföring av kvarstående belopp samt avslutande av konto

Mötet gav Marianne Sparrman, personnr: 460213-6220 i uppdrag att

 

överföra kvarstående belopp, 5,123:10 kr på plusgirokonto nr 116 28 50-0 till Sveriges körförbunds konto i Swedbank, 8327-9, 23 689 910-0

 

samt att

därefter avsluta plusgirokonto nr 116 28 50-0.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

§ 11  Frågan om regionförbundets upplösning

Förbundsmötet beslutade enhälligt att upplösa regionförbundet per 31/12 2011.

 

§ 12  Tack

Cecilia Bagge framförde ett tack från Enköpings kammarkör för konsertbidraget om 10.000 kr som användes för framförandet av Förklädd Gud tillsammans med Vokalensemblen Uppslaget vid två tillfällen.

 

§ 13  Mötets avslutande

Cecilia Bagge tackade för förtroendet att ha fått vara ordförande detta sista regionförbundsmöte och tackade även Håkan Kahlström för gästfriheten. Hon förklarade därmed förbundsmötet för avslutat.

 

Vid protokollet                                                              Ordförande

 

 

 

Inger Wikström                                                             Cecilia Bagge                    

Mötessekreterare                                                           Mötesordförande

 

Justeras

 

 

 

Cecilia Cederberg                                                          Håkan Kahlström

Justerare                                                                        Justerare